O NAS

Jesteśmy przedszkolem integrującym dzieci zdrowe i niepełnosprawne, realizujemy cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego..

Przedszkole

zapewnia wszechstronny rozwój dzieci,

podejmuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, niweluje braki rozwojowe i środowiskowe dzieci, zapewniając im stymulację rozwojową w oparciu o konsultacje specjalistyczne z wykorzystaniem specyfiki placówki,

udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

rozwija zainteresowania dzieci, ich umiejętności i zdolności,

sprawuje opiekę nad dzieckiem odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

podejmuje zadania w kierunku integracji dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami o prawidłowym rozwoju,

podejmuje zadania innowacyjne, eksperymentalne i autorskie opracowane przez Radę Pedagogiczną przedszkola, mające na celu wszechstronny rozwój dzieci,

umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu do nauki szkolnej.NASZE ATUTY


  miła, rodzinna atmosfera,

  piękne, dobrze wyposażone sale zabaw, dostosowane do potrzeb dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,

  duży, ekologiczny ogród,

  gabinety specjalistyczne: logopedyczny, rehabilitacyjny, psychologiczno - pedagogiczny,

  wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

  smaczne i urozmaicone posiłki,

  mnóstwo imprez i uroczystości okolicznościowych o charakterze rodzinnym.


Dzięki wspólnym oddziaływaniom całej społeczności przedszkola uczymy dzieci właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych.

Dzieci zdrowe i ich rodzice uczą się tolerancji dla odmienności, akceptacji innych, szacunku i uznania godności innego człowieka, dzieci niepełnosprawne i ich rodzice czują się zaakceptowani, dowartościowani dostrzeżeniem umiejętności ich dzieci.